Đăng nhập
Tên đăng nhập:

Mật khẩu:


Right ordered quality & timely delivery
FROZEN PANGASIUS PORTION CUT, CUBES, LOINS
Pangasius Portion Cut

Pangasius Portion Cut

Pangasius Cubes

Pangasius Cubes

(skin on, bone on, tail on, head off, gutted, tail fin off, dorsal fin off)

Pangasius Loins

Pangasius Loins

Sản phẩm
Trụ sở tại Việt Nam - Liên hệ
info@anvifish.com / www.anvifish.com